ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

amely létrejött a Robinson Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Gombás köz 5. tel.: 87/581-581; telephely: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 4. 87/555-250; fióktelepek: 1051 Budapest, Sas u. 1. tel.: 1/486-36-70; 8380 Hévíz, Széchenyi u 50. 83/340-988; kiutaztatással kapcsolatos levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u.1., e-mail cím: bg@robinsontours.hu; GM EKH szám: R0 1152/1995/1999; adószám: 11331443-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-501812; a szolgáltatót nyilvántartó bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság; engedélyező, illetve a szolgáltató felügyelet.t ellátó hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel: 4585-800, fax: 4585-865, e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu), mint utazásszervező, valamint az utazási szerződésben szereplő, a továbbiakban, mint megrendelő között.

Az ÁSZF az utazási szerződés részét képezi.

A Robinson Tours által szervezett utazásokra a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 415. és 416.§-ai (továbbiakban Ptk),a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény; az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az irányadók. 

I. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a Robinson Tours elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és az utas azt aláírásával elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes visszaigazolással is.

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a Robinson Tours programfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Robinson Tours saját utasait közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett utasait közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja.

3. A Robinson Tours az utas tájékoztatót indulás előtt legkésőbb egy héttel adja ki, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre került. Az utas tájékoztató levél átvehető személyesen, postán, elektronikus úton vagy az utazásközvetítő irodán keresztül. Az utas tájékoztató határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.

II. A részvételi díj

1. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződéskötéskor kell jelezni, amennyiben a megrendelő cég egy megadott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógusban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár tekintendő áfás árnak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat.

2. Jelentkezéskor az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet a Robinson Tours-nak. A részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A biztosítási díjak(stornó, BBP) nem a részvételi díj részei, ezért minden esetben külön fizetendők.

3. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díját – az utazási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utas köteles befizetni. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Robinson Tours bankszámláján megtörtént. Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a Robinson Tours jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles a Robinson Tours költségeit a III./4. pont szerinti összegben megtéríteni – az adott napra eső százalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést a Robinson Tours automatikusan törölheti, és a szerződést felbonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerződés nem kerül felbontásra, úgy a Robinson Tours Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számíthatja fel. A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 4. § (1) bekezdése, valamint 277. § (4) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség.

4. A „Fakultatív programok" árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak akkor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja.

A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért a Robinson Tours felelősséget nem vállal.

5. A Robinson Tours az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

 

III. Az utazási szerződés módosítása

Az utazási szerződés módosításának, megszűnésének esetei és következményei 1. Árváltozások, valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/295 Ft, 1 USD/210 Ft MNB árfolyamot az utazási szerződésben meghatározott díjakat a Robinson Tours az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utassal írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és a Robinson Tours a befi zetett összeget teljes egészében visszatéríti.

2. A Robinson Tours az utazáshoz szüks.ges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befi zetett összeg visszafi zetése mellett a szerződéstől elállhat. 3. Amennyiben az utazás vis major okok (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az utast a vis major esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.

4.1. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban a Robinson Tours irodájába beérkezett. 

Az utas által visszamondott utazásokra az utasnak a Robinson Tours részére az alábbi költségeket kell megfi zetnie:

a) Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás.

b) Csak szállásfoglalás esetében

60-46 napon belül lemondásnál a részvételi díj 10%-a

45-25 napon belüli lemondásnál a részvételi díj 40%-a 

Csomagtúrák esetében 

60-36 napon belüli lemondásnála esetén a részvételi díj 10%-a

35-25 napon belüli lemondásnála részvételi díj 40%-a

Csak szállásfoglalás és csomagtúrák esetében is

24–15 napon belüli lemondásnál a részvételi díj 70%-a

14–7 napon belüli lemondásnál a részvételi díj 85%-a

7 napon belüli lemondásnál a részvételi díj 100%-a.

 

Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyilatkozat tétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban!

 

4.2. Az útlemondási biztosítás (storno) díját nem tartalmazza a részvételi díj. A szerződés létrejöttével egy időben köthető, melynek összege 1,4%-a. Útlemondás esetén nem visszatéríthető. Megkötése esetén a biztosító részletes feltételei az utazási szerződés szerves részét képezi.

Irodánk a biztosítást a QBE Atlasz Biztosítónál köti. Az utas önrész vállalása: 20%. Az utazás megkezdése után az útlemondási biztosítás nem érvényesíthető.

 

5. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) változtatása esetén a Robinson Tours az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a 4.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe. 6. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles a Robinson Tours-ot tájékoztatni.

Az engedményezésből keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül.

A felmerülő költségeken felül fizetendő módosítási díj 5.000.-Forint/foglalás.

Módosítási díj fizetendő a kötbérmentes határidőn k.vüli módosításért is (pl.: névváltoztatás, közlekedési eszköz módosítás, dátum megváltoztatása). Esetenként és foglalásonként 5.000 Forint/foglalás. 

7. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet. 

8. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen a Robinson Tours képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utas kérésére köteles azt jegyzőkönyvezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul a Robinson Tours-nál írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset öszszes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható.

A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

9. A Robinson Tours köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsg.lni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utast a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.

10. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés,időjárás, vis major, stb.) a Robinson Tours fenntartja a jogát a változtatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére.

Programcsere és szálláscsere esetén kül.n díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A „tengerre néző" megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.

11. A Robinson Tours Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek peren k.vüli megegyezésre törekednek. 12. Egyezség hiányában az utasok a lak.helyük szerint területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért.

13. Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a katalógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben nem szereplő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.

 

IV. Biztosítás

1. Egyes úti célok esetében (pl. az orosz jogszabályok szerint) kötelezően betegség-, baleset-, poggyászbiztosítással (BBP biztosítás) kell rendelkeznie. A jogszabálynak való nem megfelelésből fakadó összes felelősség és költség az utast terheli minden esetben.

2. Poggyászának őrzéséről, felügyelet.ről az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Robinson Tours képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazási iroda nem vállal felelősséget.

3. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének, ill. a repülőtéren a Lost&Found pultnál írásban kell bejelenteni. Jegyzőkönyv hiányában a légitársaságok megtagadhatják a kártérítést. A kárigény bejelentése a visszaérkezést követően legkésőbb 7 napon belül meg kell, hogy történjen a légitársaság felé.

4. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. Az utastársakat veszélyeztető és jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot) az utas kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az utazási irodát nem terheli kártérítési kötelezettség.

 

V. További feltételek

1. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és k.zeg.szs.gügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utas fi gyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Írásbeli információ a programfüzetben és a honlapon is megtalálható minden ország leírásánál. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben a Robinson Tours a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befi zetett részvételi díj visszatérítésére az utas nem tarthat igényt.

2. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért a Robinson Tours felelősséggel nem tartozik. Megfelelő utaslétszám hiányában az iroda fenntartja a járatösszevonás és a repülőtér megváltoztatásának jogát. Az esetleges módosításokat a Robinson Tours a lehetséges legkorábbi időpontban az utas tudomására hozza. Az iroda kötelessége, hogy a programot a változásokhoz képest úgy igazítsa, hogy ezzel minél kevesebb kényelmetlenséget okozzon, de az ilyen esetekből eredő kárfelelősséget kizárja.

3. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek fi gyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatöszszevonás jogát fenntartja.

4. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tájékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, berendezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak a Robinson Tours engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.

5. A Robinson Tours – az utasok biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére előírt - vagyoni biztosítékra a QBE Atlasz Biztosító Rt-nél (1143 Budapest, Stefánia út 51.; tel.:1460-1500; fax:1460-1515 e-mail: info.hungary@qbeatlasz.com) kötött szerződést. Szerz.szám: VBB/2014/164 
A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szüks.ghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve részvételi díj visszafi zetésére vonatkozik.

6. Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Robinson Tours az utazáshoz szüks.ges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át.

7. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utastársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

8. Az ÁSZF-et és az Utazási szerződést egy-egy példányban átvettem.

9. Jelen általános szerződési feltételeket - kül.n.sen a megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal .sszefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utas megértette és megismerte, valamint ennek tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta.

10. Aláírásommal igazolom, hogy utastársaim meghatalmazásaival rendelkezem, nevükben eljárhatok.

11. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát átvettem, elolvastam és értelmeztem.

12. Honlapunkon megtalálhatók és letölthetők a QBE Atlasz Biztosító útlemondási biztosításra vonatkozó feltételei, az ÁFA nyilatkozat, a QBE Atlasz és az EUB Biztosítók irodánknál kedvezményesen igénybe vehető BBP biztosításainak feltételei és szolgáltatási táblázatai, egyéb hasznos információk, kiskorúak egyedüli utazásához szüks.ges magyar és angol nyelvű nyilatkozatok, repülőjegy lemondási biztosítás feltétel.

A Robinson Tours ügyeleti telefonszáma: +36 30/936-3823

Robinson Tours Kft.

2013-11-01